VitaStap, gevestigd aan Doctor Cuyperslaan 40-26, 5623 BB Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://mariamaas.nl

Doctor Cuyperslaan 40-26, 5623 BB Eindhoven

0625340503

Maria Maas is de Functionaris Gegevensbescherming van VitaStap Hij/zij is te bereiken via vita-stap@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

VitaStap verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– geboortedatum
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch, tijdens een kennismakingsgesprek met mij en mijn coaching. 
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer
– Bedrijfsnaam, KvK nummer, BTW nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vita-stap@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VitaStap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Versturen van offerte of factuur
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder of gratis downloads.
– Je te kunnen bellen, sturen van een bericht via WhatsApp of SMS of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– VitaStap analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– VitaStap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

VitaStap neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VitaStap) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VitaStap bewaart je persoonsgegevens, die VitaStap van personen verkrijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze zijn of worden verkregen, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. VitaStap hanteert de duur van bewaartermijnen zoals deze bij wet is bepaald. 

Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp) blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VitaStap deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VitaStap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VitaStap jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.  VitaStap maakt onder andere, maar niet limitatief gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken of opslaan namens VitaStap: MailChimp, Google Analytics, Google Drive, One drive, Mollie, WordPress, WP Forms, Elementor Page Builder, Astra themes, WooCommerce en Pluform. 

Nieuwsbrief

Personen ontvangen uitsluitend periodieke waardevolle informatie (nieuwsbrief) als personen zich actief aanmelden via een opt-in formulier van VitaStap op de website. Dit betekent dat personen geen nieuwsbrief ontvangen als er geen expliciete en actieve aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra personen zich hebben aangemeld wordt het e-mailadres tezamen met naam en de datum van registratie en diverse technische gegevens in een naar maatstaven van redelijkheid beveiligde, omgeving opgeslagen. Ik maak hiervoor gebruik van het programma Mailchimp. Lees hier hun privacyverklaring

Personen kunnen zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden via de afmeld link en de hieraan gekoppelde routine. Afmelding kan op ieder moment en zonder opgaaf van reden. 

Coaching traject

Wanneer je een coachingstraject bij mij volgt, dan deel je met je voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en bankrekeningnummer ook persoonlijke informatie met mij over je situatie, wensen/doelen en je gezondheid. Deze gegevens zijn nodig om adequaat en zo goed mogelijk te kunnen coachen. Dit zijn bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VitaStap gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VitaStap gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ] 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VitaStap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vita-stap@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . VitaStap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VitaStap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vita-stap@outlook.com. VitaStap heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Verstrekte persoonsgegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgevingen worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem. 
 

Gebruik website

VitaStap maakt voor zijn website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. VitaStap spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen en betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/TLS-beveiligde verbinding en hierin gespecialiseerd zijn. De hostingprovider van VitaStap is Hostnet. Lees hier hun privacyverklaring en cookiestatement. 

De bezoeker vrijwaart de beheerder en VitaStap voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde internetverbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Niet limitieve voorbeelden hiervan zijn het gebruik van een onveilige WiFi-netwerken, out of date virus en besturingsprogramma’s, effecten van hacking etc. 

De website van VitaStap is ten alle tijden beschikbaar met een zogeheten SLL/TLS verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet dan verzoekt VitaStap bij deze aan bezoeker dit onverwijld kenbaar te maken via vita-stap@outlook.com en laat bezoeker onder geen enkele omstandigheid gegevens achter. 

Procedure datalekken

Indien zich onwenselijk de situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende kleinste bedreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken dan zal VitaStap conform de met betrokkenen gesloten bewerkingsovereenkomst(en) handelen, inhouede dat wij het potentiele lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonde gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd. 

Wijziging privacy verklaring

VitaStap kan haar privacyverklaring wijzigen door bijvoorbeeld wijzigingen in de diensten of leveranciers. Het advies is deze privacyverklaring regelmatig door te lezen. Wanneer we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden.